Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LeefstijlVitaal

E-mail: info@leefstijlvitaal.nl
Website: www.leefstijlvitaal.nl

Definities

 1. LeefstijlVitaal: LeefstijlVitaal, gevestigd te Amersfoort onder KvK 85905216
 2. Klant: degene met wie LeefstijlVitaal een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: LeefstijlVitaal en klant samen
 4. Consument: een klant die ook een individu is en die als provepersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen en diensten of producten door of namens LeefstijlVitaal.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die LeefstijlVitaal hanteert zijn euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die LeefstijlVitaal hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde door LeefstijlVitaal worden gewijzigd.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door LeefstijlVitaal een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. LeefstijlVitaal is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient LeefstijlVitaal de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. LeefstijlVitaal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingangsdatum van de aanpassing zal LeefstijlVitaal de klant op de hoogte stellen van de prijswijzigingen. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met LeefstijlVitaal op te zeggen als hij niet akkoord is met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst kan LeefstijlVitaal een aanbetaling tot 50% van het totaalbedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat LeefstijlVitaal de klant een aanmaning hoeft te sturen q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. LeefstijlVitaal behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is LeefstijlVitaal gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstansacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan LeefstijlVitaal.
 3. De incassokosten worden verrekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag LeefstijlVitaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de voreringen van LeefstijlVitaal op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant mijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door LeefstijlVitaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan LeefstijlVitaal te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • De dienst een logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroeping recht
  • Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@leefstijlvitaal.nl.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, dient de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan LeefstijlVitaal te verrekenen met een vordering op LeefstijlVitaal.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van LeefstijlVitaal die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek LeefstijlVitaal de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor LeefstijlVitaal enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. LeefstijlVitaal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eigen van goed vakmanschap uit.
 2. LeefstijlVitaal heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoording van de klant dat LeefstijlVitaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van den overeenkomst.
 5. Als de klant er niet door heet gezorgd dat LeefstijlVitaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan LeefstijlVitaal
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Als en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert LeefstijlVitaal de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door LeefstijlVitaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst over een dienst

 1. De overeenkomst tussen LeefstijlVitaal en de klant over een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit op partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Als een overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant LeefstijlVitaal schriftelijk in gebreke stellen.

Opzegging overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te alle tijden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1. LeefstijlVitaal behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, ect.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, , tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeefstijlVitaal (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Als de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1000
  • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van LeefstijlVitaal waaronder zijn recht om naast boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart LeefstijlVitaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LeefstijlVitaal geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door LeefstijlVitaal geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk op eventuele tekortkomingen
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de klant LeefstijlVitaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen LeefstijlVitaal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat LeefstijlVitaal in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat LeefstijlVitaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan LeefstijlVitaal
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling LeefstijlVitaal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als LeefstijlVitaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan LeefstijlVitaal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid LeefstijlVitaal

 1. LeefstijlVitaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Als LeefstijlVitaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. LeefstijlVitaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Als LeefstijlVitaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het0 factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van LeefstijlVitaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer LeefstijlVitaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door LeefstijlVitaal iet lijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LeefstijlVitaal in verzuim is.
 3. LeefstijlVitaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien LeefstijlVitaal kennis heet genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat en tekortkoming van LeefstijlVitaal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan LeefstijlVitaal kan worden toegerekend in een van de wil van LeefstijlVitaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van LeefstijlVitaal kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.): wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Als zich een overmachtssituatie voordoet waardoor LeefstijlVitaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat LeefstijlVitaal er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. LeefstijlVitaal is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevold van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. LeefstijlVitaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal LeefstijlVitaal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen die aan derden worden overgedragen zinder de voorafgaande schriftelijke instemming van LeefstijlVitaal.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goedenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling niet nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat LeefstijlVitaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LeefstijlVitaal is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.